Logga in

Våra vägar

Samfälligheten äger så gott som alla vägar inom området och vi har sörjt
för att de flesta är asfalterade – ca 1,4 mil. Övriga vägar inom området är enskilda vägar (stickvägar som leder till enstaka fastigheter).
Vi har ett väl utarbetat program för att underhålla vägarna med kontinuerlig tillsyn och skötsel.

Snöröjning

Vintertid svarar föreningen för snöröjning av alla huvudvägar – de av samfälligheten
byggda och underhållna vägarna ingående i samfällighetsförrättningen.

Allmän sandning sker när halkan slår till som värst.
Sandlådor med innehåll finns utplacerade utefter huvudvägarna på särskilt
besvärliga avsnitt.
Sand till egen uppfart kan man få hämta i hink hos kommunen. Den som bor
vid en så kallad stickväg (ingår inte i det vägnät som underhålls av samfälligheten)
kan få snöröjning genom att beställa sådan direkt av den entreprenör
som vi för tillfället anlitar.

Underhåll

Under sommarhalvåret gör vi underhållsarbeten i form av lagningar, dikesrensningar,
nyasfaltering, kantslåtter, översyn av vägmärken och hänvisningsskyltar.
Vi vill vädja till alla att utnyttja mötesplatserna när så krävs. Annars fördyras
underhållet av asfaltkanter och vägslänter.

För att i möjligaste mån underlätta vägunderhållet ska varje fastighetsägare
svara för att träd, buskar och sly inte växer så nära vägen att de utgör hinder
för trafik eller underhåll . Diken skall hållas funktionsdugliga och infarter
vid behov ha tillräckliga trummor – ca 20 cm diameter för att inte det ska bli stopp vintertid.

Extra slitageavgift vid större byggnation

Genom en särskild bestämmelse, 48a§ anläggningslagen, har fastighet som

tillfälligt använder sig av vägen i väsentligt större omfattning än vad som svarar mot fastighetens andelstal ålagts skyldighet att ersätta vägföreningen de merkostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen.

Tanken med nämnda bestämmelse är att föreningen skall kunna få ersättning dels för det extra slitage av vägkroppen som en intensiv trafik till och från en fastighet orsakar vid ett husbygge, dels kunna få ersättning för de eventuella direkta vägskador som kan uppstå.

För analys av påverkan från olika fordonsslag kan vi hänvisa till Trafikverkets riktlinjer om att en lastbil med 10 tons axeltryck påverkar vägbeläggningen 10 000 ggr mer än en personbil som har ca 1 tons axeltryck. Detta innebär stor förslitning på vårt vägnät vid större nybyggnationer.

Den extra slitageavgiften är beslutad på årsmötet 2021 och avser byggnation av byggnad om 85 kvadratmeter, eller större. Avgiften är 10 000 kr inklusive moms.

Utöver detta kan man bli ersättningsskyldig för direkta skador.

Parkering
I princip är det parkeringsförbud utmed föreningens vägar. Det finns dock
några allmänna parkeringsplatser. De är främst avsedda för dem som har sina
fastigheter på öarna som ligger inom samfälligheten. I några fall
finns också p-platser för badgäster.
Parkering av den egna bilen ska i första hand göras på den egna tomten.

Securitas
För badplatserna i Hästhagen och vid Grönövägen har samfälligheten anlitat
Securitas för att säkerställa framkomligheten. Vi betalar inte för det men Securitas
har rätt att sätta parkeringsbot vid felparkering i naturen längs våra vägar. Boten
tillfaller vaktbolaget.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.