Logga in

Stadgar

STADGAR

Sammanträdesdatum 1989-05-16

Sammanträdesledare: Arne Blomberg

Stadgar för samfällighetsförening, bildat enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla, i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 FIRMA

Föreningens firma är Horns Samfällighetsförening

§ 2 SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1989-05-16, dnr H1 30 89 0, se aktbil AB2.

§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4 MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under 2 §.

§ 5 STYRELSENS SÄTE, SAMMANSÄTTNING

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Västerviks Kommun. Styrelsen skall bestå av 4-6 ledamöter och 0-3 suppleanter, dock minst 6 personer totalt.

§ 6 STYRELSE, VAL

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.

Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på endast ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 STYRELSE, KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE, FÖREDRAGNINGSLISTA

Kallelse till sammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillsändas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8 STYRELSE , BESLUTSFÖRHET, PROTOKOLL

Styrelse är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta rösterna förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelsen är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall av ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 STYRELSE, FÖRVALTNING

Styrelsen skall

1, förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar

2, föra redovisning över föreningens räkenskaper

3, föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare.

4, årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.

5, om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.

6, i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 maj-30 april.

§12 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall hållas årligen under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle före stämman ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts – och inkomststat finnas tillgänglig för granskning före stämman.

§13 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall ske genom e-brev till medlem samt publicering på föreningens hemsida.
Kallelseåtgärd skall vidtas senast 4 veckor före sammanträdet.
I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i §12 angivna handlingar finns tillgängliga.
I kallelsen lämnas också uppgift om plats där övriga dokument och handlingar inför stämman finns tillgängliga.
Medlem som önskar utskriven kallelse via brev kan erhålla det mot begäran.

§14 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma , skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan stämman.

§15 DAGSORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1, val av ordförande för stämman

2, val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare).

3, val av två justeringsmän

4, styrelsens och revisorernas berättelser

5, ansvarsfrihet för styrelsen

6, framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7, ersättning till styrelsen och revisorerna

8, styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

9, val av styrelse och styrelseordförande

10, val av revisorer

11, fråga om val av valberedning

12, övriga frågor

13, meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

§16 DISPOSITION AV AVKASTNING

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andel i samfälligheten.

§17 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52§ lagen om förvaltning av samfälligheter

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av resultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§18 PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

KOMMENTARER: De ursprungliga stadgarna för föreningen är som angivits ovan från 16 maj 1989 Stadgarna har sedan dess ändrats vid tre tillfällen.

Vid årsstämman 2018 togs beslut om att ändra två punkter i stadgarna:
1. Kallelse till föreningsstämma kan även ske genom mejl (se §13)

2. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman (se §14)

Vidare togs vid årsstämman 2020 beslut att ändra §5 till :
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Västerviks Kommun.
Styrelsen skall bestå av 4-6 ledamöter och 0-3 suppleanter, dock minst 6 personer totalt.

17 juli 2022 togs årsstämman beslut att ändra §§ 12 och 13 till:
§12 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall hållas årligen under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle före stämman ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts – och inkomststat finnas tillgänglig för granskning före stämman.
§13 KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma skall ske genom e-brev till medlem samt publicering på föreningens hemsida. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 4 veckor före sammanträdet.
I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i §12 angivna handlingar finns tillgängliga.

I kallelsen lämnas också uppgift om plats där övriga dokument och handlingar inför stämman finns tillgängliga. Medlem som önskar utskriven kallelse via brev kan erhålla det mot begäran.

Dessa ändringar är nu införda.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.