Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Oktober 2019

Publicerad tisdag 1 okt 2019, 13:56

Vägar

Kantslåttern är nu avklarad.

Arbetet med cykelvägen längs Hornsvägen fortskrider. Huruvida den blir klar i höst har enligt kommunen att göra med väderleken och om man hinner asfaltera innan det blir alltför kallt.

Styrelsen har ansökt om statligt vägbidrag. Tyvärr har de avslagit vår ansökan, beroende på att vi ligger i kommunalt skötselområde. Vi kommer att kontakta dem för mer info.

Ekonomi

Årets faktura på medlemsavgift har nu skickats ut. Sista betalningsdag är sista oktober. Flertalet har fått fakturan via mejl så kolla igenom er mejlkorg.

Ekonomin i samfälligheten är tillfredsställande. Kassan är 374.801:- , vilket är något högre än förra månaden. Detta beror på att några årsavgifter för 2020 börjat komma in. Ett antal större fakturor avseende trädfällning och röjning är dock på väg in.

Natur

Ytterligare ett antal björkar har fällts eller kommer fällas inom kort. Röjning har skett av Horns Udde, med kommunalt stöd till Uddängens byalag.

Ett antal andra röjningsarbeten har genomförts inom området.

GA 13- samfällighetens områden.

Under september hade delar av styrelsen möte med sakkunnig angående vår samfällighet GA 13. Syftet var att klarlägga områdets exakta sträckning (den har ändrats något över tid beroende på nya planbestämmelser och förrättningar) och vilka rättigheter och skyldigheter som följer av detta. Vi kan konstatera att området är vidsträckt och består dels av egen mark, men den ligger även på annans mark. I de senare områdena är det i första hand vägarna och ett område kring dessa där vi har skötseln. Men det finns även stora naturområden (på annans mark) där samfälligheten har skötselrätt, vilket innebär att vi kan hålla snyggt och prydligt i de flesta av våra närområden. Detta inbegriper röjning av sly etc. Dock inte fällning av träd. Nedan visas den senast uppdaterade kartan över vårt GA-område. Vårt GA är markerat med mörkgrönt på land och mörkare blått i havet. Det ljusgröna är områden som inte tillhör vår samfällighet. Kartan hittar du under "Dokument/planritningar" eller under fliken "Medklemsinfo/kartor".

Vidare diskuterades eventuella framtida förändringar av vår samfällighet. En genomgång av de viktigaste punkterna kommer att ske i samband med styrelsemöte tillsammans med byalagsrepresentanterna. Datum för detta är planerat till den 1/12-2019.

Vill du som medlem har mer info om GA-området och vad som gäller så kontakta styrelsens ordförande Anders Sandström eller vägansvarige Ingemar Lindin.

Byalag - Äskande av bidrag för röjning

I samband med att årsmötet beslutat om förändring av byalagsbidragen har vi kunnat se en del problem. Tanken var att byalagen helst innan nya verksamhetsåret, skall äska bidrag för kommande åtgärder. Detta för att vi skall ha en möjlighet att göra en hållbar budget.

Alla nya rutiner har sin inkörningsfas och de flesta äskanden har kommit in under hösten, ibland tom efter att röjningen ägt rum.

Syftet med framförhållning är att vi behöver ha kontroll över föreningens utgifter (det finns ju en budget fastställd av årsstämman) och att byalagets och föreningens syn på vad som kan göras, kanske inte alltid överensstämmer i tid. Det bör därför påpekas att ett avslag på ett förslag från ett byalag inte behöver innebära att röjning inte bör eller skall göras. Det kan handla om att tidpunkten inte anses korrekt (kanske finns mer akuta åtgärder inom området), att det inte ligger inom budget denna period eller att vi önskar genomföra röjningen i samband med liknande aktivitet hos annat byalag, för att spara pengar. Ett sådant exempel är äskandet från Gråhällsvägen byalag som avslogs vid förra styrelsemötet.

Det bör påpekas att röjardagarna är en viktig del i att hålla området öppet och snyggt, med bland annat röjning av sly, vass, diken etc. Inget har ändrats vad gäller ansvaret för detta. Äskandet av medel från huvudstyrelsen skall endast göras när uppgiften är övermäktig eller man behöver hyra in maskiner för att underlätta arbetet.

Vidare är det är viktigt att äskandet kommer från byalaget (dess sammankallande) och inte enskilda personer då detta kan innebära en konflikt mellan boende. Vi har fått in flera sådana önskemål, men en enskild fastighetsägare kanske inte representerar åsikten hos en majoritet av byalaget. Då vissa byalag inte träffas regelbundet uppstår i värsta fall en situation där inget sker, trots att behov kan föreligga. Vi uppmanar därför samtliga byalags sammankallande att verkligen ha regelbundna möten, där man diskuterar områdets behov!!

Hemsidan

Vi kan notera att hemsidan är välbesökt. Under tiden 4/10- 30/10, alltså 26 dagar, besöktes hemsidan av totalt 218 användare under 559 sejourer. Av dessa är det naturligtvis flera som av misstag hamnar på vår sida (de har bara varit inne och vänt), men trots allt innebär det att många medlemmar (och säkert även icke-medlemmar) söker information på hemsidan och eftersom vi gärna vill kunna erbjuda relevant sådan, tar vi gärna emot tips och idéer om hur vi kan förbättra hemsidan ytterligare.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.