Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev mars 2020

Publicerad tisdag 10 mar 2020, 13:40

Nyhetsbrev Mars 2020

Vägar

Man har de senaste veckorna grävt längst Grönövägen. Detta är enligt uppgift ett fiberprojekt för boende på Händelöp.

Vinterunderhållet av våra vägar har fortsatt varit minimalt denna vinter. Det enda som plogats bort är tångmassor som drev upp på Uddängsvägen i samband med det höga vattenståndet i februari.

Bild från Uddängsvägen 2020-02-26

Den av årsmötet beslutade enkäten, avseende intresset från boende vid de enskilda vägarna, av att samfälligheten skall överta dessa vägar, har distribuerats i månadsskiftet feb/mars. Svar har begärts in senast 15:e maj 2020.

Kostnaderna för att hålla våra vägar i skick är självklart den absolut största kostnaden för samfälligheten. Kostnaderna kommer dock oregelbundet. I samband med grävningen av VA uppgick kostnaden för ny vägbeläggning till ca 1, 6 miljoner. Ny asfaltbeläggning av befintlig asfalterad väg kostar ca 370:-/löpmeter. Om vägen inte tidigare varit belagd kan kostnaden uppgå till 640:-/löpmeter. Med tanke på att vi har mer än 12 000 meter väg i samfälligheten är det viktigt att vi skapar finansiella resurser på sikt att klara av nya insatser. En långsiktig vägplan är därför under utarbetande.

Diskussioner med Horns Strands Fastigheter angående vissa förbättringar på Linneastigen pågår. Horns Strands Fastigheter äger denna väg och den är inte del av samfälligheten.

Ekonomi

Ekonomin i samfälligheten är god. Kassan ligger på ca 810 000 kronor. I princip har samtliga medlemmar betalt sin årsavgift. Dock har vi upptäckt ett fel i Lantmäteriets register över fastigheterna, vilket inneburit att ett mindre antal fastigheter inte fått någon faktura. Felet är nu justerat och de saknade fastigheterna kommer att få en försenad betalningsanmodan.

Natur

Det höga vattenståndet under februari skapade många problem. Nedan ser man den snabba utvecklingen av vattenståndet under natten till den 26 februari, med en toppnotering på 108 cm över normal vattennivå.

Högt vattenstånd i kombination med hårda vindar brukar innebära att många träd faller. Vi har dock endast noterat ett enda enstaka träd.

Många bryggor har dock skadats svårt och kommer att behöva repareras. Det är viktigt att komma ihåg att det är helt ok att återställa bryggan till tidigare storlek och skick, men alla förändringar av storlek eller placering skall ovillkorligen godkännas av styrelsen och även av Länsstyrelsen.

Styrelsen ser nu över vilka allmänna ytor på föreningens mark som är i behov av röjning (och där byalagen inte mäktar med att röja själva). Någon större avverkning av träd är fortfarande inte aktuellt.

Byalag

Lindödjupet 1 har ansökt om utökade medel för röjning och samt bortforsling av tång vid badplatsen inför badsäsongen. Detta har godkänts av styrelsen.

Förfrågan om bortforsling av rishögar skapade av trädgårdsavfall från de boende har inkommit. Detta är inte samfällighetens ansvar och vi uppmanar alla som har eget trädgårdsavfall att antingen elda upp detta enligt de regler som finns eller frakta detta till återvinningsstation.

Datum för kommande röjardagar finner du i kalendern på startsidan.

Nytt äskande avseende utökat röjningsbidrag under verksamhetsåret 2020/21 har inkommit från Målängens byalag. Ansökan behandlas på nästa styrelsemöte. Vi uppmanar övriga byalag att i god tid inför budgetarbetet (maj månad) komma in med eventuella äskanden avseende kommande år.

Planfrågor

Vi väntar fortfarande på regeringens besked avseende nya planbestämmelser för Grönö.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.