Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Maj 2021

Publicerad måndag 3 maj 2021, 09:51

Vägar

Konkreta diskussioner pågår nu med Västerviks Kommun angående förbättrad utfart från Hästhagsvägen. Ett avtal mellan kommunen och oss skulle möjliggöra att detta projekt kan genomföras, utan en lantmäteriförrättning. Avtalsförslag kommer att föreläggas kommande årsstämma.

Kommunen önskar även inleda en diskussion om övertagandet av ”Hamn och WV-området” på Horns Udde. Helt i enlighet med de senaste planbestämmelserna. Möjligtvis blir även detta en fråga för årsmötet.

Styrelsen har gått igenom förslaget om renovering av Hästhagens vägnät med byalagsordföranden. Offerter avseende asfalteringen begärs in under april-maj.

Styrelsen har beslutat att lägga ner en vägtrumma längs del av Bråtviksvägen (no 24-30), för att undvika översvämning på väg och angränsande tomter.

Horns Strand Fastigheter AB planerar för byggnation av ny väg från Lilla Bråtviksvägen och upp till de nya tomterna, som tillkom i samband med den nya detaljplanen. Detta är nödvändigt, men är till viss del en ny användning av GA 13 (vårt gemensamhetsområde) och därför involveras samfälligheten.

Styrelsen har beslutat gå vidare med ett omarbetat förslag om extra slitageersättning vid nyttjandet av samfällighetens vägar i samband med nybyggnation. Förslaget kommer att vara klart till årsmötet 2021.

Ekonomi

Ekonomin är god. Vid slutet av verksamhetsåret (30/4) var kassan på ca 700.000:-. Kassan kommer väl till pass i samband med asfalteringsarbeten i höst (uppskattad kostnad ca 400.000:-).

Lantmäteriförrättningar

Samfälligheten deltog under april i förrättning avseende ledningsdragning på Grönö. Detta är inget som påverkar samfälligheten rent ekonomiskt då vi sedan tidigare avsagt oss eventuell kompensation i samband med VA-dragningen på Grönö. Övriga mark och tomtägare kommer erhålla kompensation av varierande storlek.

Vattensamfälligheten på Kohagsvägen är nu slutligt avvecklad och marken är återställd.

Även vattensamfälligheten GA12 i Målängen är avvecklad. Huset står dock kvar än så länge.

Natur

Målängens byalag har begärt utökade anslag för röjningsarbeten under verksamhetsåret 21/22. Styrelsen har godkänt utökat anslag med 7.500:-, helt enligt önskan.

Inga städdagar har genomförts denna vår. Även byalaget på Grönö har nu ställt in den planerade städdagen den 15:e maj.

Medlemmar i Lindödjupet 1 har dock samlat in en stor mängd nedfallna grenar och annat ris. Då hård vind omöjliggjort eldning har riset fraktats bort.

Gråhällsvägen byalag säger sig, med ökande oro, noterat att vattenkvalitén i Lindösundet försämrats. Man har initierat att en arbetsgrupp bör skapas för att se över möjligheter att förbättra situationen. Undertecknad och sekreteraren i styrelsen har sagt sig vara villiga att deltaga i en sådan förutsättningslös diskussion. I samband med detta har även Tjusts vattentråd kontaktas. De har erfarenhet av denna typ av projekt och bör kunna vara behjälpliga, om vi går vidare med frågan.

Samfällighetens förrådsbod

Samfälligheten har en förrådsbod belägen i närheten av den stora bryggan på Gråhällsvägen.

Där förvaras, bland annat snöpinnar och vägskyltar men även vår vassmaskin. Närheten till vattnet är helt avgörande. Huset är förfallet och inte rimlig att renovera utan styrelsen har konstaterat att en ny ändamålsändlig förrådsbyggnad måste byggas. Detta projekt kommer finnas med i budgeten för kommande verksamhetsår, som läggs fram till årsmötet.

Bryggan i Örserumsviken

Länsstyrelsen har givit klartecken till Horns Strand Fastigheter AB att förlänga sin brygga i Örserumsviken. Den förlängs med 30m.

Årsmöte

Årsmötet är planerat till lördagen den 10:e juli 2021. För den som önskar lämna in motion till årsmötet är det dags att börja slipa på denna. Motioner skall vara inne senast en månad innan årsmötet.

Anders Sandström

2021-05-03

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.