Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev januari 2021

Publicerad onsdag 20 jan 2021, 11:48

Stadgar

Den av årsmötet 2020 beslutade stadgeändringen (§5) har nu registrerats av Lantmäteriet och lyder som följer:

§5, STYRELSENS SÄTE, SAMMANSÄTTNING

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Västerviks Kommun. Styrelsen skall bestå av 4-6 ledamöter och 0-3 suppleanter, dock minst 6 personer totalt.

Natur

Röjningsarbetet i Hästhagen är nu igång.

Byalaget Lindödjupet 1 har påpekat att det samlats mycket tång i viken, vilket kommer forslas bort kommande månader.

Samma byalag har dessutom äskat om nytt bidrag för röjning av ett skogsparti. Detta har godkänts av styrelsen.

De döda stora granarna i första backen på Grönö, kommer fällas. När detta sker kommer vägen stängas av under några timmar. Detaljerad information kommer senare till de som bor permanent på Grönö.

Vägar

Planerna för Hästhagens vägområde fortskrider. Under kommande månader kommer byalaget att involveras.

Fortsatta diskussioner sker med kommunen angående breddning av utfarten från Hästhagsvägen till Hornsvägen. Den är alltför smal att mötas i, vilket kan skapa trafikproblem. Utfarten är i planbestämmelserna angiven som ”kommunal gata”, och vi vill att de skall vara delaktiga/ta ansvar i denna fråga.

Ekonomi

Nästan samtliga medlemmar har betalat sina årsavgifter (saknar endast 14 st). Hanteringen av årsavgifterna är numera mycket enklare än tidigare, tack vare att vi använder ”vägfas.nu”, ett system med automatisk uppdatering kring fastigheternas ägare etc.

Dock är det så att vi fortfarande bara har 300 uppdaterade mejladresser (av ca 425). Vi uppmanar alla att meddela sin mejladress, om ni inte fått årets faktura via mejl.

Lantmäteriförrättning på Grönö

Horns Strand Fastigheter AB har, som tidigare meddelats, begärt förrättning av kvartersmark, som efter försäljning till intresserade fastighetsägare omvandlas till tomtmark. I samband med denna exkludering av kvartersmark ur GA 13 blir samfälligheten involverad.

Inget har dock hänt i detta ärende sedan förra nyhetsbrevet.

Möte med Byalagsrepresentanter

I januari hölls ett årligt möte med styrelsen och byalagsföreträdare.

Ett ämne som diskuterades mer ingående var situationen med sophanteringen på Grönö, där nuvarande lösning inte ansågs godtagbar. Ytterligare diskussioner angående detta kommer ske.

Återigen poängterades problemet med de höga farterna inom vårt område. Styrelsen ämnar införskaffa någon typ av utrustning för att registrera var och när det körs för fort inom området. Detta som hjälp för beslut om nya vägbulor eller andra farthinder.

Här en summering av vad som skett ute i byalagen (samtliga byalag ställde in vårmötet, men flera träffades under hösten).

  • Hästhagen: Återställt badplatsen, rensning av vass och sly.
  • Lindödjupet 1: Röjning av sly och buskage i ett större område.
  • Lindödjupet 3: Rensning av sly.
  • Uddängen: Röjt diken, rengjort vägskyltar, kört undan rishögar och röjt
  • Grönö: Satt ner rör i vägkanten för senare montering av snökäppar.
  • Målängen: Röjt sly, grusade stigen längs vattnet och fortsatte bekämpning av ett snår med ”parkslide”
  • Pepparängen: Slagit den stora ängen och röjt bort träd och buskage vid strandkanten. Detta med tillåtelse från Horns Strand Fastighets AB.

STORT TACK till alla som bidragit till att hålla vårt område i gott skick!

Uppdatering trädpolicy

Föreningens trädpolicy finns att läsa på vår hemsida. Den kommer att kompletteras med att byalagen, förutom sly och buskar, även har rätt att ta ned enstaka träd (det föll bort i tidigare version).

Om byalagen gör detta, bedöms det som om man jobbar på uppdrag av föreningen, vilket innebär att byalaget måste säkerställa att den som använder motorsåg har rätt kompetens för detta och innehar så kallat motorsågskörkort.

Anders Sandström

2021-01-20

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.